Wed 15 November 2017 | 10:00 pm - 11:30 pm
Breakfast Club - Rothchild 6, Tel Aviv,

Wednesday 15.11

Breakfast –
Eliran Osadon
Roni Amitai
Yaniv Ohana

Milk –
Ori Shochat
Adi Noy

6 Rothschild Blvd
10pm

Check Out The Event Page On Facebook