Fri 26 June 2020 - Sat 27 June 2020 | 1:00 pm - 11:00 pm
Independence Park - Independence Park, Tel Aviv,

We, members of the music, art, and nightlife industry, creators, producers, DJs, performers, bartenders, event managers, technicians, designers, equipment vendors, business owners and employees, hereby announce the establishment of a volunteer protest outpost at the Independence Park in Tel Aviv. This is to mourn the plight of an entire industry, which is dying in the face of the establishment’s disregard; An industry that earns tens of thousands of homes in Israel, puts millions of shekels in tax payments into the state coffers, and is widely appreciated not only in Israel, but worldwide.

 

אנו, חברי תעשיית המוסיקה, האמנות וחיי הלילה, יוצרים, מפיקים, דיג׳ייז, תאורנים, ברמנים, מנהלי אירועים, טכנאים, מעצבים, ספקי ציוד, בעלי עסקים ושכירים, מכריזים בזאת על הקמת מאחז מחאה התנדבותי בגן העצמאות שבתל אביב. זאת על מנת לזעוק את מצוקתה של תעשייה שלמה, אשר גוועת לנוכח התעלמות הממסד; תעשייה המפרנסת עשרות אלפי בתים בישראל, מכניסה מיליוני שקלים בתשלומי מיסים לקופת המדינה, וזוכה להערכה רבה לא רק בארץ, אלא גם ברחבי העולם.

אנו דורשים מנבחרי הציבור להתייחס למצוקה הכלכלית שנגרמה לענף עקב משבר הקרונה במלוא האחריות – להציג פתרונות מעשיים לתעשייה הראשונה שהפסיקה את פעילותה, וככל הנראה האחרונה שתחזור לשגרה מלאה. נכון לעכשיו, עדיין לא נקבע פתרון הולם למשבר הכלכלי הפוקד את התעשייה, או מתווה ריאלי לחזרתה לפעילות מחודשת.

לא נחדול מלהיות ולא נשבות עוד, לנוכח ההתנהלות הפוגענית, המנותקת וחסרת האחריות של השלטון בכל הנוגע לטיפול באחד הענפים היצרניים והחשובים שיש למדינת ישראל להציע. ניאבק למען הכרה מלאה בחשיבות של עולם התרבות והאמנות כנכס מהותי לחברה בישראל. נדרוש פיצוי כספי מספק לכל אותם נפגעי המשבר הנוכחי, אשר טרם מצאו את דרכם לחזור ולעסוק במטה לחמם. נמשיך את מאבקינו עד אשר תושג הסדרה המעוגנת בחוק, לתמיכה והקצאת מענקים עבור התחומים הנ״ל, כפי שנעשה במדינות מתוקנות ברחבי העולם.

אנו קוראים לשותפינו משלל מעגלי עולם התרבות והאירועים אשר מנועים מלחזור לעסוק בתחומיהם, לחבור אלינו למאחז ולהשמיע את קולם. מאחז המחאה ״הלם תרבות״ יפעל בכל ימות השבוע, יארח פעילויות שונות ומופעים מכל גווני הקשת התרבותית, וישדר את האירועים למרחב התקשורתי ע״י ניידת שידור אינטרנטית. אנו סבורים כי פעולת חירום זו נדרשת על מנת להחזיר את הדופק הסדיר לעולם התרבות והאירועים, להציל את מי שאיבדו את מקור פרנסתם, ולזעוק יחד את זעקתם עד למציאת פתרונות בידי הגורמים המוסמכים.

דרישותינו הן:
1. ביטול תשלומי מס הכנסה / ביטוח לאומי / מקדמות לעצמאיים עבור כל תקופת הפסקת הפעילות של עולם התרבות והארועים.
2. הכרה מלאה בחשיבותו של תחום חיי הלילה כחלק בלתי נפרד מעולם התרבות, תוך הקצאת משאבים ומתן תקציבי תמיכה כחלק מסל התרבות.
3. הקמת ערוץ הדברות ישיר בין שר התרבות או מי מטעמו ונציגי קהילת תרבות חיי הלילה, באופן מיידי.
4. התחייבות הרשויות המקומיות לעידוד הפעילות ושינוי מדיניות האכיפה האגרסיבית כנגד עסקים ויוזמות עצמאיות מתחום התרבות.
5. הקמת ועדה / גוף מטפל / משרד ממשלתי ספציפי האחראי על תחום חיי הלילה והארועים בתוך משרד התרבות והספורט.

בברכה,
״הלם תרבות״ – קבוצת המאבק של תעשיית התרבות וחיי הלילה

#הלם_תרבות
#עצמאות_לתרבות
Check Out The Event Page On Facebook


Looking for more cool events? Sign up to our weekly Events Newsletter to get all kinds of awesome recommendations directly to your inbox!

Sign up to our weekly Events Newsletter here


Looking for more ideas?