Thu 2 March 2023 | 6:30 pm - 11:45 pm
- , ,

We are very excited: a new festival is born! The first Latin American festival in Tel Aviv!

The Latin America Festival in Tel Aviv will host a wide variety of artists, who create and play Latin and South American styles: salsa, tango, samba, son, and even today’s jazz styles.

Dozens of participants and international ensembles alongside top-class Israeli artists, who will bring immersive, exciting and passionate Latin music straight to Tel Aviv-Yafo. Three days of pace and passion!

The Latin American Festival in Tel Aviv will be held on March 2-3-4, 2023 at the Tel Aviv Museum of Art, 27 Shaul Hamelech Ave.

讗谞讞谞讜 谞专讙砖讬诐 诪讗讜讚: 驻住讟讬讘诇 讞讚砖 谞讜诇讚! 驻住讟讬讘诇 诇讟讬谞讜- 讗诪专讬拽讛 讛专讗砖讜谉 讘转诇 讗讘讬讘!

驻住讟讬讘诇 诇讟讬谞讜-讗诪专讬拽讛 讘转诇 讗讘讬讘 讬讗专讞 诪讙讜讜谉 专讞讘 砖诇 讗诪谞讬诐, 讛讬讜爪专讬诐 讜诪谞讙谞讬诐 讘住讙谞讜谞讜转 讛诇讟讬谉 讜讛讚专讜诐 讗诪专讬拽讗讬: 住诇住讛, 讟谞讙讜, 住诪讘讛, 住讜谉 讜注讚 诇住讙谞讜谞讜转 讛讙鈥欁愖 砖诇 讬诪讬谞讜.

注砖专讜转 诪砖转转驻讬诐 讜讛专讻讘讬诐 讘讬谉-诇讗讜诪讬讬诐 诇爪讚 讗诪谞讬诐 讬砖专讗诇讬诐 诪讛砖讜专讛 讛专讗砖讜谞讛, 砖讬讘讬讗讜 讗转 诪讜住讬拽转 讛诇讟讬谉 讛住讜讞驻转, 讛诪专讙砖转 讜诪诇讗转 讛转砖讜拽讛 讛讬讬砖专 诇转诇 讗讘讬讘-讬驻讜. 砖诇讜砖讛 讬诪讬诐 砖诇 拽爪讘 讜转砖讜拽讛!

讬讜注抓 讗诪谞讜转讬: 驻专谞谞讚讜 拽谞讜祝

驻住讟讬讘诇 诇讟讬谞讜-讗诪专讬拽讛 讘转诇 讗讘讬讘 讬转拽讬讬诐 讘转讗专讬讻讬诐 2-3-4 讘诪专抓 2023 讘诪讜讝讬讗讜谉 转诇 讗讘讬讘 诇讗诪谞讜转, 砖讚’ 砖讗讜诇 讛诪诇讱 27.
Check Out The Event Page On Facebook


Looking for more cool events? Sign up to our weekly Events Newsletter to get all kinds of awesome recommendations directly to your inbox!

Sign up to our weekly Events Newsletter here


Looking for more ideas?