Mon 31 December 2019 | 10:00 pm - 11:59 pm
Breakfast Club - Rothchild 6, Tel Aviv,

Monday 31.12
NYE

Breakfast –
Katzele b2b Naduve

Milk –
Meytal Shevach
Naya Binghi
Amitz

6 Rothschild Blvd
10pm

Check Out The Event Page On Facebook